Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Versie 1.0.0 d.d. 1 mei 2012. Alle voorgaande uitgaven komen hierbij te vervallen.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan klanten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
3. Handelaar: natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
4. Klant: consument of handelaar die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
8. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Dag: kalenderdag;
10. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Leegwater Paints & Stains BV
Verlaat 9
1704 JN Heerhugowaard
Telefoonnummer: (0226) 421286
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 37087104
BTW-identificatienummer: 8083.79.240.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Indien er specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige van toepassing. De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn leidend.

Artikel 4 – Gebruik van de website

1. Alle opgaven door ondernemer van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen op haar website worden met zorgvuldigheid gedaan. Ondernemer kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Ondernemer kan niet garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren zijn in werkelijkheid weergeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ondernemer niet. Ondernemer heeft dan ook het recht overeenkomsten aangegaan op basis van deze onjuistheden met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel te vernietigen.
2. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de ondernemer. Oneigenlijk gebruik van de (inhoud van de) website is misbruik en derhalve strafbaar.

Artikel 5 – Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke en/of elektronische vorm, tenzij ondernemer om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Ondernemer is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt, tenzij op de aanbieding een andere termijn vermeld staat. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3. Indien de aanvaarding, op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ondernemer anders aangeeft.
4. Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ondernemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7. Prijzen en overige informatie in offertes of aanbiedingen zijn slechts bestemd voor de geadresseerde, geoffreerde prijzen mogen niet bekend worden gemaakt aan derden.

Artikel 6 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal per email aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht.

Artikel 7 – Bezorgadres en levering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd heeft de klant alleen de mogelijkheid tot gehele annulering van de overeenkomst indien de verschillende goederen een aantoonbare samenhang vertonen. Indien geen sprake is van een aantoonbare samenhang van de verschillende goederen dan kunnen door consument slechts die goederen worden geannuleerd die niet geleverd kunnen worden.
6. De klant dient de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
7. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat de ondernemer hem hiervan in kennis heeft gesteld. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
8. Indien de ondernemer gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan de ondernemer ter beschikking heeft gesteld.
9. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden

1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ondernemer aan te geven wijze tijdens het bestelproces in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ondernemer is aangegeven. Ondernemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van ondernemer en de verplichtingen van de klant jegens ondernemer onmiddellijk opeisbaar.
5. Bij niet of niet-tijdige betaling door de klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend, indien de wettelijke rente hoger is dan zal deze gelden. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6. Ondernemer heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Ondernemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7. Bij het plaatsen van een bestelling dient de klant een aanbetaling te verrichten ten bedrage van 25% van de waarde van de te bestellen artikelen, zulks met een minimum van € 50,=. Ondernemer heeft het recht, alvorens te leveren of verder te leveren, te eisen dat de koopsom vooruit wordt betaald dan wel dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de verplichtingen van de klant. Het aanbetaalde bedrag wordt alleen terugbetaald als levering onmogelijk blijkt omdat de fabrikant/grossier de bestelde goederen niet aan ondernemer kan leveren.
8. Zekerheidstelling bij zakelijke klanten (niet consumenten): bij een overeenkomst met een zakelijke klant is ondernemer gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voor te gaan voldoende zekerheid van de klant te vorderen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen.
9. Ten laste van de klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ondernemer als gevolg van de niet nakoming door klant van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. Genoemde buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de opeisbare hoofdsom, met een minimum van € 150,-.
10. De koopprijs moet, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, zonder verrekening, korting of compensatie onverwijld aan ondernemer worden voldaan.
11. In geval van niet-tijdige betaling is ondernemer bevoegd de levering van nadere bestellingen van de klant te weigeren of op te schorten.
12. Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.

Artikel 9 – Garantie

1. Ondernemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.
2. De onder 9.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan ondernemer. De klant is zelf verantwoordelijk of de te leveren goederen en of diensten toegestaan zijn in het land.
3. De onder artikel 9.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering. Indien de door ondernemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend,- en voorrijdkosten aan de klant in rekening worden gebracht.
4. De factuur wordt tevens beschouwd als garantiebewijs. Bij gebreke dient u de factuur als zijnde aankoopbewijs mee te leveren.


5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, naar keuze van ondernemer worden gerepareerd of vervangen. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu de vervangen zaak aan ondernemer te retourneren en de eigendom daarover aan ondernemer te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ondernemer, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ondernemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
8. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is ondernemer niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 10– Reclamaties

1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 72 uur na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan de ondernemer met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Wanneer de garantietermijn van klant verlopen is, is ondernemer gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratiekosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer, en zoals ondernemer aangeeft.
5. Het geleverde product dient voor gebruik te worden gecontroleerd op eventuele kleurafwijkingen, beschadigingen en / of type product.
6. Bij schade door een bij 10.5 bedoeld product heeft de klant alleen recht op vervanging van het product. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ondernemer daardoor gevallen , integraal voor rekening van de klant.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

1. Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ondernemer toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
5. Indien ondernemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid van ondernemer ten opzichte van de klant per gebeurtenis beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het betreffende product.
6. De aansprakelijkheid van ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
7. Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de opdracht c.q. ontbinding van de overeenkomst ongeacht reden van beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst.
8. Ondernemer is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door of namens hem gegeven adviezen, noch garandeert hij bepaalde resultaten bij het gebruik van geleverde goederen.

Artikel 12 - Vrijwaring

1. De klant vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ondernemer toerekenbaar is.
2. Indien ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

Ondernemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ondernemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 – Eigendomsbehoud

Ondernemer blijft volledig eigenaar van de geleverde goederen tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk heeft nagekomen) verlengd eigendomsvoorbehoud. De verkochte goederen blijven, mits niet verwerkt, eigendom van ondernemer totdat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Een eventuele staking bij ondernemer wordt hieronder begrepen.
3. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Wanneer de overeenkomst langer dan 2 maanden wordt opgeschort, kunnen beide partijen afzien van de overeenkomst, waarna er geen verplichting tot schadevergoeding kan worden gedaan. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Tenzij door partijen anders overeengekomen.
5. Voor zover de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 48 uur, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Geschillen en toepasselijk recht

1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Directie zal eerst het geschil in onderling overleg proberen te beslechten, waarna zonder uitkomst een bevoegde rechter uitspraak zal doen.
4. Op elke overeenkomst tussen de ondernemer en klant is het Nederlands recht van toepassing.
5. Alle voorwaarden waaronder algemene-, inkoop- en betalingsvoorwaarden van de klant zijn uitgesloten.
6. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd mocht blijken te zijn met enige bepaling van dwingend recht, zal bedoelde bepaling als niet geschreven gelden zonder dat de geldigheid van de overige bepalingen daardoor wordt aangetast.

SPECIFIEK IN HET KADER VAN KOOP VIA WEBSHOP
Het volgende artikelen zijn specifiek bedoeld voor de situatie van koop door een consument via een webshop.
Het artikel geldt in aanvulling op alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden:

Artikel 18 – Herroepingrecht

1. De consument heeft gedurende zeven dagen na de ontvangst van de goederen het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren en derhalve de overeenkomst te ontbinden. De consument maakt daarvan dan direct melding aan de ondernemer. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies en met inachtneming van de bepalingen in artikel 20 uit deze voorwaarden.

Artikel 19 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na goede ontvangst van de zending, terugbetalen.

Artikel 20 - Uitsluiting van herroepingrecht

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingrecht is niet van toepassing voor producten die:

* zijn geopend en/of gebruikt;
* niet bewaard zijn conform de voorschriften voor het bewaren van het betreffende product;
* speciaal voor u op kleur zijn gemaakt. Deze kunnen we niet retournemen. 

Tevens is het herroepingrecht is niet van toepassing op klanten niet zijnde consument.